กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

มีข้อผิดพลาด
  • Incorrect key file for table '#sql_94c_1.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM klvxm_content AS a LEFT JOIN klvxm_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN klvxm_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN klvxm_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN klvxm_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN klvxm_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN klvxm_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM klvxm_categories AS cat JOIN klvxm_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN klvxm_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-12-03 15:44:38') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-12-03 15:44:38') ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 21 Incorrect key file for table '#sql_94c_1.MYI'; try to repair it SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM klvxm_content AS a LEFT JOIN klvxm_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN klvxm_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN klvxm_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN klvxm_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN klvxm_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN klvxm_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM klvxm_categories AS cat JOIN klvxm_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN klvxm_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-12-03 15:44:38') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-12-03 15:44:38') ORDER BY c.lft, fp.ordering, a.created DESC

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\website\person.phrae1.in.th\httpdocs\components\com_content\models\articles.php on line 482

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\website\person.phrae1.in.th\httpdocs\libraries\joomla\database\database\mysql.php on line 282

 

 b kanok

นายกนก อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล