กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บัญชีเงินเดือน

บัญชีเงินชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดาวน์โหลด

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ดาวน์โหลด

 

 b kanok

นายกนก อยู่สิงห์
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล