กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ระเบียบหลักเกณฑ์

องค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียด

องค์ประกอบการย้ายครูผู้สอน  รายละเอียด

ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535  รายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524  รายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  รายละเอียด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันดีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย พ.ศ. 2536  รายละเอียด

พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552  รายละเอียด

 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552  รายละเอียด

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552   รายละเอียด

พนักงานราชการ  รายละเอียด

ลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด