กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2548   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  คลิกที่นี่