กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ

ข้อมูลผูัที่ต้องออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รายละเอียด