กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2548   เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  คลิกที่นี่   

 

 

 

 

ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ

ข้อมูลผูัที่ต้องออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียด

สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รายละเอียด

 

 

แนวปฏิบัติขอช่วยราชการ ครั้งแรก

แนวปฏิบัติการขอช่วยราชการ  ครั้งแรก  รายละเอียด

แบบหนังสือแสงเจตนา

แบบหนังสือแสงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษข้าราชการถึงแก่กรรม ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลด

รายละเอียดการประเมินศักยภาพ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่องการกำหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพองค์ประกอบพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เรื่อง กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก.(1) (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รายละเอียด

ผลการพิจารณาย้ายครูผู้สอน

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ในการประชุมครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2556

ได้อนุมัติย้ายข้าราชการครู  สายผู้สอน    รายละเอียดคลิกที่นี่

การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู

การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ดาวน์โหลด

ย้ายข้าราชการครู สายผู้สอน

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันที่  29  มกราคม  2556  มีมติอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  สายผู้สอน  จำนวน  9  ราย

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม

สพป.แพร่ เขต 1 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม จำนวน 1 อัตรา  อ่านได้ที่เว็บไซต์ สพป.แพร่ เขต / ข่าวสารแจ้งโรงเรียน รายละเอียด

 

1421490 575235269216864_604153013_n

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

b j1

นางสุนิดา  ราชสิกข์

  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล